Page 1 of 1

Yijing (周 易) --- the 否 卦 (Obstruction hexagram), #12

PostPosted: Sun Aug 28, 2011 12:47 pm
by yijing
This is the 12th hexagram, the 否 卦 (Obstruction hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing2.htm#12


Image 否 。 否 之 匪 人 。 不 利 君 子 貞 。 大 往 小 來 。


彖 曰 : 否 之 匪 人 。 不 利 君 子 貞 。 大 往 小 來 。 則 是 天 地 不 交 , 而 萬 物 不 通 也 。 上 下 不 交 , 而 天 下 無 邦 也 。 內 陰 而 外 陽 , 內 柔 而 外 剛 。 內 小 人 而 外 君 子 。 小 人 道 長 , 君 子 道 消 也 。


象 曰 : 天 地 不 交 。 否 。 君 子 以 儉 德 辟 難 。 不 可 榮 以 祿 。


初 六 。 拔 茅 茹 。 以 其 彙 。 貞 吉 亨 。
象 曰 : 拔 茅 貞 吉 。 志 在 君 也 。


六 二 。 包 承 。 小 人 吉 。 大 人 否 。 亨 。
象 日 : 大 人 否 。 亨 。 不 亂 群 也 。


六 三 。 包 羞 。
象 曰 : 包 羞 。 位 不 當 也 。


九 四 。 有 命 無 咎 。 疇 離 祉 。
象 曰 : 有 命 無 咎 。 志 行 也 。


九 五 。 休 否 。 大 人 吉 。 其 亡 其 亡 。 繫 于 苞 桑 。
象 曰 : 大 人 之 吉 , 位 正 當 也 。


上 九 。 傾 否 。 先 否 後 喜 。
象 曰 : 否 終 則 傾 , 何 可 長 也 。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370