Page 1 of 1

Yijing (周 易) --- the 師 卦 (Army hexagram), #7

PostPosted: Fri Aug 19, 2011 5:06 pm
by yijing
This is the 7th hexagram, the 師 卦 (Army hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#07


Image 師。貞 丈 人 吉,無 咎。


彖曰﹕師,眾 也。貞,正 也。能 以 眾 正,可 以 王 矣。剛 中 而 應,行 險 而 順,以 此 毒 天 下,而 民 從 之,“吉” 又 何 “咎” 矣。


象曰﹕地中有水,師;君子以容民畜眾。
 

 初六。 師 出 以 律。否 臧 凶。
 象曰﹕“師出以律”,失律“凶”也。


九二。 在 師。中吉,無 咎。王 三 錫 命。
象曰﹕“在 師 中 吉”,承 天 寵 也;“王 三 錫 命”,懷 萬 邦 也。


 六三。 師 或 輿 尸。無 咎。
象曰﹕“師 或 輿 尸”,大 無 功 也。


 六四。 師 左 次。無 咎。
象曰﹕“左 次 無 咎”,未 失 常 也。


 六五。 田有禽。利貞言,無 咎。長 子 帥 師,弟 子 輿 尸。貞 凶。
象曰﹕“長 子 帥 師”,以 中 行 也;“弟 子 輿 尸”,使 不 當 也。

 上六。 大 君 有 命, 開 國 承 家。小 人 勿 用。
象曰﹕“大 君 有 命”,以 正 功 也;“小 人 勿 用”,必 亂 邦 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370