Page 1 of 1

Yijing (周 易) --- the 損 卦 (Reduction hexagram), #41

PostPosted: Sat Aug 20, 2011 1:26 pm
by yijing
This is the 41th hexagram, the 損 卦 (Reduction hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing4.htm#41


Image  損。有孚; 元吉; 無咎; 可貞。利有攸往。曷之用二簋,可用享。


彖曰﹕損,損下益上,其道上行。損而“有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之 用二簋,可用亨。”二 簋應有時。損剛益柔有進,損益盈虛,與時偕行。


象曰﹕山下有澤,損;君子以懲忿窒欲。 初九 巳事遄往。無咎; 酌損之。
 象曰﹕“巳事遄往”,尚合志也。

九二 利貞。征凶。弗損,益之。
 象曰﹕“九二利貞”,中以為志也。

六三 三人行,則損一人;一人行,則得其友。
 象曰﹕“一人行”,“三”則疑也。

六四 損其疾,使遄有喜。無咎。
 象曰﹕“損其疾”,亦可喜也。

六五 或益之十朋之龜,弗克違。元吉。
 象曰﹕“六五”“元吉”,自上佑也。

上九 弗損, 益之。無咎,貞吉。利有攸往,得臣無家。
象曰﹕“弗損益之”,大得志也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370