Yijing (周 易) --- the 比 卦 (Accord hexagram), #8

Yijing (周 易) --- the 比 卦 (Accord hexagram), #8

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 5:07 pm

This is the 8th hexagram, the 比 卦 (Accord hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#08


Image 比。吉, 原 筮。元 永 貞,無 咎。
不 寧方 來,後 夫 凶。(高亨《周 易大傳今注》﹕“元 下 當 有 亨 字。《左傳》昭公七年引作 ‘元 亨’,可 證。”)


彖曰﹕比,吉 也;比,輔 也,下 順 從 也。“原 筮,元 永 貞,無 咎”,以 剛中也。“不
寧 方 來”,上 下 應 也。“後 夫 凶”,其 道 窮 也。

 
象曰﹕地 上 有 水,比;先 王 以 建 萬 國,親 諸 侯。 初六。 有 孚, 比 之。無 咎。有 孚 盈 缶,終 來 有 它。吉。
 象曰﹕比 之 “初 六”,“有 它” 吉 也。


六二。 比之自內。貞 吉。
象曰﹕“比 之 自 內”,不 自 失 也。


 六三。 比 之 匪 人。【凶。】(高 亨《周易大傳今注》﹕“《釋 文》引 王 肅 本 句 末 有 凶 字 , 是 也。”朱 熹《周易本義》﹕“其 佔 大 凶,不 言 可 知。”依 意 應 有 凶 字。)
象曰﹕“比 之 匪 人”,不 亦 傷 乎。


 六四。 外 比 之。貞 吉。
象曰﹕“外 比” 于 賢,以 從 上 也。


 九五。 顯 比,王 用 三 驅,失 前 禽,邑 人不 誡。吉。
象曰﹕“顯 比” 之 “吉”,位 正 中 也;舍 逆 取 順,“失 其 禽” 也;“邑 人 不 誡”, 上 使 中 也。


 上六。 比之無首。凶。
象曰﹕“比 之 無 首”,無 所 終 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron