Yijing (周 易) --- the 革 卦 (Change hexagram), #49

Yijing (周 易) --- the 革 卦 (Change hexagram), #49

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:43 pm

This is the 49th hexagram, the 革 卦 (Change hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing5.htm#49


Image    革。巳日乃孚,元亨;利貞;悔亡。


彖曰﹕革,水火相息,二女同居,其志不相得曰革。“巳日乃孚”,革而信之。文明 以說,大亨以正。革而 當,其“悔”乃“亡”。天地革而四時成。湯武革命,順乎天而應乎人。革之時大矣哉。


象曰﹕澤中有火,革;君子以治歷明時。


 初九 鞏用黃牛之革。
 象曰﹕“鞏用黃牛”,不可以有為也。

六二 巳日乃革之。征吉,無咎。
 象曰﹕“巳日”“革之”,行有嘉也。

九三 征凶,貞厲。革言三就,有孚。
 象曰﹕“革言三就”,又何之矣。

九四 悔亡,有孚,改命。吉。
 象曰﹕“改命”之“吉”,信志也。

九五 大人虎變。未佔有孚。
 象曰﹕“大人虎變”,其文炳也。

上六 君子豹變,小人革面。征凶。居,貞吉。
象曰﹕“君子豹變”,其文蔚也;“小人革面”,順以從君也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron