Yijing (周 易) --- the 訟 卦 (Contention hexagram), #6

Yijing (周 易) --- the 訟 卦 (Contention hexagram), #6

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 5:05 pm

This is the 6th hexagram, the 訟 卦 (Contention hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#06


Image 訟。有 孚,窒 惕。中 吉,終 凶。利 見 大 人,不 利 涉 大 川。

彖曰﹕訟,上 剛 下 險,險 而 健,訟。“訟,有 孚,窒 惕,中 吉”,剛 來 而 得 中 也。
“終凶”,訟 不 可 成 也。“利 見 大 人”,尚 中 正 也。“不 利 涉 大 川”,入 于 淵 也。

象曰﹕天 與 水 違 行,訟;君 子 以 作 事 謀 始。


 初六。 不 永 所 事,小 有 言。終 吉。
 象曰﹕“不 永 所 事”,訟 不 可 長 也;雖“小 有 言”,其 辯 明 也。

九二。 不 克 訟,歸 而 逋 其 邑 人 三 百 戶。無 眚。
象曰﹕“不 克 訟”,歸 逋 竄 也;自 下 訟 上,患 至 掇 也。

 六三。 食 舊 德。貞 厲,終 吉。或 從 王 事。無 成。
象曰﹕“食 舊 德”,從 上 吉 也。

 九四。 不 克 訟,復 即 命 渝。安 貞 吉。
象曰﹕“復 即 命 渝”,“安 貞”不 失 也。

 九五。 訟。元 吉。
象曰﹕“訟,元 吉”,以 中 正 也。

 上九。 或 錫 之 般 帶, 終 朝 三 褫 之。
象曰﹕以 訟 受 服,亦 不 足 敬 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron