Yijing (周 易) --- the 需 卦 (Desiring hexagram), #5

Yijing (周 易) --- the 需 卦 (Desiring hexagram), #5

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 5:04 pm

This is the 5th hexagram, the 需 卦 (Desiring hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#05


Image 需。有 孚,光 亨, 貞 吉。利 涉 大 川。

彖曰﹕需,須 也。險 在 前 也,剛 健 而 不 陷。其 義 不 困 窮 矣。“需,有 孚,光 亨,貞 吉”, 位 乎 天 位,以 正 中 也。“利 涉 大 川”,往 有 功 也。
象曰﹕雲上于天,需;君 子 以 飲 食 宴 樂。 初九。 需 于 郊, 利 用 恆。無 咎。
 象曰﹕“需 于 郊”,不 犯 難 也;“利 用 恆,無 咎”,未 失 常 也。

九二。 需 于 沙, 小 有 言。終 吉。
象曰﹕“需 于 沙”,衍 在 中 也;雖“小 有 言”,以“吉”“終”也。

 九三。 需 于 泥。致 寇 至。
象曰﹕“需 于 泥”,災 在 外也;自 我“致 寇”,敬 慎 不 敗 也。

 六四。 需 于 血。出 自 穴。(尚 秉 和《周易尚氏學》﹕“血,洫 之 省 字。”)
象曰﹕“需 于 血”,順 以 聽 也。

 九五。 需 于 酒 食。貞 吉。
象曰﹕“需 于 酒 食,貞 吉”,以 中 正 也。

 上六。 入 于 穴,有 不 速 之 客 三 人 來, 敬 之。終 吉。
象曰﹕“不 速 之 客”來,“敬 之 終 吉”,雖 不 當 位,未 大 失 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron