Yijing (周 易) --- the 屯 卦 (Difficult hexagram), #3

Yijing (周 易) --- the 屯 卦 (Difficult hexagram), #3

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 10:26 am

This is the 3rd hexagram, the 屯 卦 (Difficult hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#03


Image 屯。元 亨, 利 貞。勿 用 有 攸 往。利 建 侯。


彖曰﹕屯,剛 柔 始 交 而 難 生。動 乎 險 中,大 亨 貞。雷 雨 之 動 滿 盈,天 造 草 昧 。宜 建 侯 而 不 寧。 

象曰﹕雲 雷,屯;君 子 以 經 綸。


初 九。 磐 桓。利 居 貞。利 建 侯。
 象曰﹕雖“磐 桓”,志 行 正 也;以 貴 下 賤,大 得 民 也。

六 二。 屯 如 如,乘 馬 班 如,匪 寇, 婚 媾。女 子 貞 不 字,十 年 乃 字。
象 曰﹕“六 二”之 難,乘 剛 也;“十 年 乃 字”,反 常 也。

 六三。 即 鹿 無 虞,惟 入 于 林 中。君 子 幾,有 如 舍 往,吝。
象 曰﹕“即 鹿 無 虞”,以 從 禽 也;君 子 舍 之,“往 吝”窮 也。

 六四。 乘 馬 班 如,求 婚 媾,往。吉,無 不 利。
象曰﹕“求”而“往”,明 也。

九五。 屯 其 膏。小 貞 吉,大 貞 凶。
象曰﹕“屯 其 膏”,施 未 光 也。

 上六。 乘 馬 班 如,泣 血 漣 如。
象曰﹕“泣 血 漣 如”,何 可 長 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron