Yijing (周 易) --- the 困 卦 (Exhaustion hexagram), #47

Yijing (周 易) --- the 困 卦 (Exhaustion hexagram), #47

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:40 pm

This is the 47th hexagram, the 困 卦 (Exhaustion hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing5.htm#47


Image    困. 亨,貞。大人吉。無咎,有言不信。


彖曰﹕ 困,剛 也。險以說,困而不失其所。“亨”,其唯君子乎。“貞大人吉”, 以剛中也。“有言不信”,尚口乃窮也。


象曰﹕澤無水,困;君子以致命遂志。 初六 臀困于株木,入于幽谷。三歲不覿。
 象曰﹕“入于幽谷”,幽不明也。

九二 困于酒食,朱紱方來。利用享祀,征凶,無咎。
 象曰﹕“困于酒食”,中有慶也。

六三 困于石,據于蒺藜;入于其宮,不見其妻。凶。
 象曰﹕“據于蒺藜”,乘剛也;“入于其宮,不見其妻”,不祥也。

九四 來徐徐,困于金車。吝,有終。
 象曰﹕“來徐徐”,志在下也,雖不當位,有與也。

九五 劓刖,困于赤紱;乃徐有說。利用祭祀。
 象曰﹕“劓刖”,志未得也;“乃徐有說”,以中直也;“利用祭祀”,受福也。

上六 困于葛  ,于   ,曰動悔、有悔。征吉。
象曰﹕“困于葛 ”,未當也;“動悔有悔”,“吉”行也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron