Yijing (周 易) --- the 家 人 卦 (Family hexagram), #37

Yijing (周 易) --- the 家 人 卦 (Family hexagram), #37

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:19 pm

This is the 37th hexagram, the 家 人 卦 (Family hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing4.htm#37Image    家人。利女貞。


彖曰﹕家人,女正位乎內,男正位乎外。男女正,天地之大義也。家人有嚴君焉,父 母之謂也。父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,婦婦,而家道正。正家,而天下定矣。


象曰﹕風自火出,家人;君子以言有物而行有恆。 初九 閑有家。悔亡。
 象曰﹕“閑有家”,志未變也。

六二 無攸遂,在中饋。貞吉。
 象曰﹕“六二”之“吉”,順以巽也。

九三 家人 高 高。悔; 厲; 吉。婦子嘻嘻。終吝。
 象曰﹕“家人 高 高”,未失也;“婦子嘻嘻”,失家節也。

六四 富家。大吉。
 象曰﹕“富家,大吉”,順在位也。

九五 王假有家,勿恤。吉。
 象曰﹕“王假有家”,交相愛也。

上九 有孚, 威如。終吉。
象曰﹕“威如”之“吉”,反身之謂也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron