Yijing (周 易) --- the 離 卦 (Fire hexagram), #30

Yijing (周 易) --- the 離 卦 (Fire hexagram), #30

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:07 pm

This is the 30th hexagram, the 離 卦 (Fire hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing3.htm#30


Image    離。利貞,亨。畜牝牛,吉。


彖曰﹕離,麗也。日月麗乎天,百谷草木麗乎土,重明以麗乎正,乃化成天下。柔麗 乎中正,故“亨”,是以“畜牝牛,吉”也。


象曰﹕明兩作,離;大人以繼明照于四方。 初九 履錯然,敬之。無咎。
 象曰﹕“履錯”之“敬”,以闢咎也。

六二 黃離。元吉。
象曰﹕“黃離,元吉”,得中道也。

 九三 日昃之離,不鼓缶而歌,則大耋之嗟。凶。
象曰﹕“日昃之離”,何可久也。

 九四 突如其來如,焚如,死如,棄如。
象曰﹕“突如其來如”,無所容也。

 六五 出涕沱若,戚嗟若。吉。
象曰﹕“六五”之“吉”,離王公也。

 上九 王用出征,有嘉折首,獲匪其丑。無咎。
象曰﹕“王用出征”,以正邦也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron