Yijing (周 易) --- the 隨卦 (Following hexagram), #17

Yijing (周 易) --- the 隨卦 (Following hexagram), #17

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 12:43 pm

This is the 17th hexagram, the 隨 卦 (Following hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing2.htm#17


Image    隨。元亨, 利貞,無咎。


彖曰﹕隨,剛來而下柔,動而說。隨,大亨貞無咎,而天下隨時。隨時之義大矣哉。


象曰﹕澤中有雷,隨;君子向晦入宴息。
 初九 官有諭。貞吉; 出門交有功。
 象曰﹕“官有諭”,從正“吉”也;“出門交有功”,不失也。

六二 系小子。失丈夫。
象曰﹕“系小子”,弗兼與也。

 六三 系丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。
象曰﹕“系丈夫”,志舍下也。

 九四 隨有獲。貞凶。有孚在道,以明, 何咎?
象曰﹕“隨有獲”,其義“凶”也;“有孚在道”,明功也。

 九五 孚于嘉。吉。
象曰﹕“孚于嘉,吉”,位正中也。

 上六 拘系之,乃從維之。王用亨于西山。
象曰﹕“拘系之”,上窮也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron