Yijing (周 易) --- the 大 畜 卦 (Great Buildup hexagram), #26

Yijing (周 易) --- the 大 畜 卦 (Great Buildup hexagram), #26

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 12:59 pm

This is the 26th hexagram, the 大 畜 卦 (Great Buildup hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing3.htm#26


Image    大畜。利貞。不家食,吉。利涉大川。


彖曰﹕大畜,剛健篤實,輝光日新。其德剛上而尚賢,能止健,大正也。“不家食, 吉”,養賢也。“利涉 大川”,應乎天也。


象曰﹕天在山中,大畜;君子以多識前言往行,以畜其德。 初九 有厲。利巳。
 象曰﹕“有厲,利巳”,不犯災也。

九二 輿說 復。
象曰﹕“輿說 復”,中無尤也。

 九三 良馬逐。利艱貞。日閑輿衛。利有攸往。
象曰﹕“利有攸往”,上合志也。

 六四 童牛之牿。元吉。
象曰﹕“六四”“元吉”,有喜也。

 六五  賁之牙。吉。
象曰﹕“六五”之“吉”,有慶也。

 上九 何天之衢。亨。
象曰﹕“何天之衢”,道大行也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest