Yijing (周 易) --- the 大有卦 (Great Possession hexagram), #14

Yijing (周 易) --- the 大有卦 (Great Possession hexagram), #14

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 12:36 pm

This is the 14th hexagram, the 大有卦 (Great Possession hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing2.htm#14


Image    大有。元亨。


彖曰﹕大有,柔得尊位大中,而上下應之,曰大有。其德剛健而文明,應乎天而時行,是以“元亨”。

象曰﹕火在天上,大有;君子以遏惡揚善,順天休命。

 

 初九 無交害。匪咎; 艱則無咎。
象曰﹕大有“初九”,“無交害”也。

 九二 大車以載,有攸往。無咎。
象曰﹕“大車以載”,積中不敗也。

 九三 公用亨于天子。小人弗克。
象曰﹕“公用亨于天子”,“小人”害也。

 九四 匪其彭。無咎。
象曰﹕“匪其彭,無咎”,明辨晰也。

 六五 厥孚交如,威如。吉。
象曰﹕“厥孚交如”,信以發志也;“威如”之“吉”,易而無備也。

上九 自天佑之。吉,無不利。
象曰﹕大有上吉,“自天佑”也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron