Yijing (周 易) --- the 大 過 卦 (Greatly over hexagram), #28

Yijing (周 易) --- the 大 過 卦 (Greatly over hexagram), #28

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:03 pm

This is the 28th hexagram, the 大 過 卦 (Greatly over hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing3.htm#28


Image   大 過。 大過棟橈。利有攸往,亨。


彖曰﹕大過,大者過也。“棟橈”,本末弱也。剛過而中,巽而說行。“利有攸往” 乃 “亨”。大過之時大矣哉。


象曰﹕澤滅木,大過;君子以獨立不懼,遁世無悶。 初六 藉用白茅。無咎。
 象曰﹕“藉用白茅”,柔在下也。

九二 枯楊生 弟,老夫得其女妻。無不利。
象曰﹕“老夫”“女妻”,過以相與也。

 九三 棟橈。凶。
象曰﹕“棟橈”之“凶”,不可以有輔也。

 九四 棟隆。吉。有它。吝。
象曰﹕“棟隆”之“吉”,不橈乎下也。

 九五 枯楊生華,老婦得其士夫。無咎無譽。
象曰﹕“枯楊生華”,何可久也;“老婦”“士夫”,亦可丑也。

 上六 過涉滅頂。凶,無咎。
象曰﹕“過涉”之“凶”,不可咎也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest