Yijing (周 易) --- the 蒙 卦 (Ignorance hexagram), #4

Yijing (周 易) --- the 蒙 卦 (Ignorance hexagram), #4

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 5:03 pm

This is the 4th hexagram, the 蒙 卦 (Ignorance hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#04


Image 蒙。亨。匪 我 求 童 蒙,童 蒙 求 我。初 筮 告,再 三 瀆,瀆 則 不 告。利 貞。

彖曰﹕蒙,山下有險;險而止,蒙。“蒙亨”,以亨行,時中也。
“匪 我 求 童 蒙,童 蒙 求 我”,志 應 也。“初 筮 告”,以 剛 中 也。“再三瀆,瀆 則 不 告”,瀆蒙也。蒙 以 養 正,聖 功 也。

象曰﹕山下出泉,蒙;君子以果行育德。

 初六。 發 蒙, 利用刑人, 用 說 桎 梏 以 往。吝。
 象曰﹕“利 用 刑人”,以 正 法 也。

九二。 包 蒙。吉。納 婦。吉。子 克 家。
象曰﹕“子 克 家”,剛 柔 接 也。

 六三。 勿用取女。見 金 夫,不 有 躬。無 攸 利。
象曰﹕“勿 用 取 女”,行 不 順 也。

 六四。 困 蒙。吝。
象曰﹕“困 蒙”之“吝”,獨 遠 實 也。

 六五。 童蒙。吉。
象曰﹕“童 蒙”之“吉”,順 以 巽 也。

 上九。 擊 蒙。不 利 為 寇,利 御 寇。
象曰﹕“利”用“御 寇”,上 下 順 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron