Yijing (周 易) --- the 坤 卦 (Kun hexagram), #2

Yijing (周 易) --- the 坤 卦 (Kun hexagram), #2

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 10:23 am

This is the second hexagram, the 坤 卦 (Kun hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#02


Image  坤。元 亨。利 牝 馬 之 貞。君 子 有 攸 往,先 迷,後 得 主。 利。西 南 得 朋,東 北 喪 朋。安 貞 吉。


彖曰﹕至 哉 坤 元,萬 物 資 生,乃 順 承 天。
坤 厚 載 物,德 合 無 疆。含 弘 光 大,品 物 咸 亨。
牝 馬 地 類,行 地 無 疆。柔 順 利 貞,君 子 攸 行。先 迷 失 道,後 順 得 常。
“西 南 得 朋”,乃 與 類 行。
“東 北 喪 朋”,乃 終 有 慶。
“安 貞” 之 吉,應 地 無 疆。


象曰﹕地 勢 坤;君 子 以 厚 德 載 物。


 初 六。  履 霜。堅 冰 至。
 象曰﹕“履 霜 堅 冰”,陰 始 凝 也;馴 致 其 道,至 堅 冰 也。

六二。 直 方 大。不 習 無 不 利。(高 亨《周 易 大 傳 今 注》﹕“大 字 疑 是 衍 文。”)
象曰﹕“六 二” 之 動,“直” 以 “方” 也;“不 習 無 不 利”,地 道 光 也。

六三。 含 章。可 貞。或 從 王 事,無 成 有 終。
象曰﹕“含 章 可 貞”,以 進 發 也;“或 從 王 事”,知 光 大 也。

 六四。 括 囊。無 咎 無 譽。
象曰﹕“括 囊 無 咎”,慎 不 害 也。

 六五。 黃 裳。元 吉。
象曰﹕“黃 裳 元 吉”,文 在 中 也。

 上六。 龍 戰 于 野。其 血 玄 黃。
象曰﹕“龍 戰 于 野”,其 道 窮 也。

 用六。 利 永 貞。
象曰﹕“用 六” “永 貞”,以 大 終 也。文言曰﹕
  坤 至 柔 而 動 也 剛,至 靜 而 德 方,後 得 主 而 有 常,含 萬 物 而 化 光。坤 道 其 順 乎,承 天 而 時 行。
  積 善 之 家,必 有 余 慶;積 不 善 之 家,必 有 余 殃。臣 弒 其 君,子 弒 其 父,非 一 朝 一 夕 之 故,其 所 由 來 者 漸 矣。由 辯 之 不 早 辯 也。易 曰﹕“履 霜,堅 冰 至。”蓋 言 順 也。

  直,其 正 也;方,其 義 也。君 子 敬 以 直 內,義 以 方 外,敬 義 立 而 德 不 孤。“直 方 大,不 習 無 不 利”,則 不 疑 其 所 行 也。

  陰 雖 有 美,含 之 以 從 王 事,弗 敢 成 也。地 道 也,妻 道 也,臣 道 也。地 道 無 成,而 代 有 終 也。
  天 地 變 化,草 木 蕃。天 地 閉,賢 人 隱。易 曰﹕“括 囊。無 咎;無 譽。”蓋 言 謹 也。

  君 子 黃 中 通 理,正 位 居 體,美 在 其 中,而 暢 于 四 支,發 于 事 業,美 之 至 也。

  陰 疑 于 陽 必 戰,為 其 嫌 于 無 陽 也,故 稱 龍 焉;猶 未 離 其 類 也,故 稱 血 焉。夫 玄 黃 者,天 地 之 雜 也﹕天 玄 而 地 黃。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron