Yijing (周 易), the 歸 妹 卦 (Marrying a Young Girl), #54

Yijing (周 易), the 歸 妹 卦 (Marrying a Young Girl), #54

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:58 pm

This is the 54th hexagram, the 歸 妹 卦 (Marrying a Young Girl hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing5.htm#54


Image    歸妹。征凶,無攸利。


彖曰﹕歸妹,天地之大義也。天地不交,而萬物不興。歸妹,人之終始也。說以動, 所歸妹也。“征凶”,位不當也。“無攸利”,柔乘剛也。


象曰﹕澤上有雷,歸妹;君子以永終知敝。 初九 歸妹以娣,跛能履。征吉。
 象曰﹕“歸妹以娣”,以恆也;“跛能履”,“吉”相承也。

九二 眇能視。利幽人之貞。
 象曰﹕“利幽人之貞”,未變常也。

六三 歸妹以須。反歸以娣。
 象曰﹕“歸妹以須”,未當也。

九四 歸妹愆期。遲歸有時。
 象曰﹕“愆期”之志,有待而行也。

六五 帝乙歸妹,其君之袂不如其娣之袂良;月幾望。吉。
 象曰﹕“帝乙歸妹”,“不如其娣之袂良”也;其位在中,以貴行也。

上六 女承筐,無實;士 羊,無血。無攸利。
象曰﹕上六“無實”,“承”虛“筐”也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest