Yijing (周 易) --- the 姤 卦 (Meeting hexagram), #44

Yijing (周 易) --- the 姤 卦 (Meeting hexagram), #44

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:33 pm

This is the 44th hexagram, the 姤 卦 (Meeting hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing5.htm#44


Image    姤 。女壯,勿用取女。


彖曰﹕姤,遇也,柔遇剛也。“勿用取女”,不可與長也。天地相遇,品物咸章也。剛遇中正,天下大行也。 之時義大矣哉。


象曰﹕天下有風,姤;後以施命誥四方。 初六 系于金怩。貞吉。有攸往, 見凶; 羸豕孚嘀躅。
 象曰﹕“系于金怩”,柔道牽也。

九二 包有魚。無咎; 不利賓。
 象曰﹕“包有魚”,義不及“賓”也。

九三 臀無膚,其行次且。厲,無大咎。
 象曰﹕“其行次且”,行未牽也。

九四 包無魚。起凶。
 象曰﹕“無魚”之“凶”,遠民也。

九五 以杞包瓜,含章。有隕自天。
 象曰﹕“九五”“含章”,中正也;“有隕自天”,志不舍命也。

上九  其角。吝,無咎。
象曰﹕“ 其角”,上窮“吝”也。

Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron