Yijing (周 易) --- the 無 妄 卦 (No Error hexagram), #25

Yijing (周 易) --- the 無 妄 卦 (No Error hexagram), #25

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 12:57 pm

This is the 25th hexagram, the 無 妄 卦 (No Error hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing3.htm#25


Image    無妄。元亨, 利貞。其匪正,有眚。不利有攸往。


彖曰﹕無妄,剛自外來,而為主于內,動而健,剛中而應,大亨以正,天之命也。 “其匪正有眚,不利有 攸往”,無妄之往何之矣?天命不佑行矣哉!


象曰﹕天下雷行,物與無妄;先王以茂對時育萬物。 初九 無妄往。吉。
 象曰﹕“無妄”之“往”,得志也。

六二 不耕獲,不字甾, 余。則利有攸往。
象曰﹕“不耕獲”,未富也。

 六三 無妄之災,或系之牛。行人之得,邑人之災。
象曰﹕“行人”得牛,“邑人”災也。

 九四 可貞。無咎。
象曰﹕“可貞,無咎”,固有之也。

 九五 無妄之疾。勿藥有喜。
象曰﹕“無妄”之“藥”,不可試也。

 上九 無妄行有眚? 無攸利。
象曰﹕“無妄”之“行”,窮之災也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron