Yijing (周 易) --- the 恆 卦 (Persist hexagram), #32

Yijing (周 易) --- the 恆 卦 (Persist hexagram), #32

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:10 pm

This is the 32th hexagram, the 恆 卦 (Persist hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing4.htm#32


Image  恆。  恆亨。無咎, 利貞。利有攸往。


彖曰﹕恆,久也。剛上而柔下,雷風相與,巽而動,剛柔皆應,恆。“恆亨,無咎, 利貞”,久于其道也,天地之道恆久而不已也。“利有攸往”,終則有始也。日月 得天而能久照,四時變化而能久成,聖人久于其道而天下化成。觀其所恆,而 天地萬物之情可見矣。

 
象曰﹕雷風,恆;君子以立不易方。 初六 浚恆。貞凶, 無攸利。
 象曰﹕“浚恆”之凶,始求深也。

九二 悔亡。
 象曰﹕“九二悔亡”,能久中也。

九三 不恆其德,或承之羞。貞吝。
 象曰﹕“不恆其德”,無所容也。

九四 田無禽。
 象曰﹕久非其位,安得“禽”也。

六五 恆其德。貞婦人吉,夫子凶。
 象曰﹕“婦人”貞“吉”,從一而終也;“夫子”制義,從婦“凶”也。

上六 振恆。凶。
象曰﹕“振恆”在上,大無功也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron