Yijing (周 易) --- the 豫卦 (Preparation hexagram), #16

Yijing (周 易) --- the 豫卦 (Preparation hexagram), #16

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 12:41 pm

This is the 16th hexagram, the 豫卦 (Preparation hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing2.htm#16


Image    豫。利建侯行師。


彖曰﹕豫,剛應而志行,順以動,豫。豫順以動,故天地如之,而況“建侯行師” 乎?天地以順動,故日 月不過,而四進不忒。聖人以順動,則刑罰清而民服。豫之 時義大矣哉。


象曰﹕雷出地奮,豫;先王以作樂崇德,殷薦之上帝,以配祖考。

 

 初六 鳴豫。凶。
 象曰﹕“初六鳴豫”,志窮“凶”也。

六二 介于石,不終日。貞吉。
象曰﹕“不終日,貞吉”,以中正也。

 六三 盱豫悔。遲有悔。
象曰﹕“盱豫”“有悔”,位不當也。

 九四 由豫大有得。勿疑朋盍簪。
象曰﹕“由豫大有得”,志大行也。

 六五 貞疾。恆不死。
象曰﹕“六五貞疾”,乘剛也;“恆不死”,中未亡也。

 上六 冥豫成有渝。無咎。
象曰﹕“冥豫”在上,何可長也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest