Yijing (周 易) --- the 升 卦 (Rising hexagram), #46

Yijing (周 易) --- the 升 卦 (Rising hexagram), #46

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:38 pm

This is the 46th hexagram, the 升 卦 (Rising hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing5.htm#46


Image    升。元亨,用見大人。勿恤,南征吉。


彖曰﹕柔以時升,巽而順,剛中而應,是以大亨。“利見大人,勿恤”,有慶也。“南征吉”,志行也。象曰﹕地中生木,升;君子以順德,積小以高大。 初六 允升。大吉。
 象曰﹕“允升,大吉”,上合志也。

九二 孚乃利用  。無咎。
 象曰﹕“九二”之“孚”,有喜也。

九三 升虛邑。
 象曰﹕“升虛邑”,無所疑也。

六四 王用亨于岐山。吉,無咎。
 象曰﹕“王用亨于岐山”,順事也。

六五 貞吉。升階。
 象曰﹕“貞吉,升階”,大得志也。

上六 冥升。利于不息之貞。
象曰﹕“冥升”在上,消不富也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest