Yijing (周 易) --- the 咸 卦 (Sensing hexagram), #31

Yijing (周 易) --- the 咸 卦 (Sensing hexagram), #31

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:09 pm

This is the 31th hexagram, the 咸 卦 (Sensing hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing4.htm#31


Image  咸。  咸亨。利貞。取女吉。


彖曰﹕咸,感也。柔上而剛下,二氣感應以相與,止而說,男下女,是以“亨。利貞。 取女吉”也。天地感而萬物化生,聖人感人心而天下和平。觀其所感,而天地萬物 之情可見矣。


象曰﹕山上有澤,咸;君子以虛受人。 初六 咸其拇。
 象曰﹕“咸其拇”,志在外也。

六二 咸其腓。凶; 居吉。
 象曰﹕雖“凶”,“居吉”,順不害也。

九三 咸其股,執其隨。往吝。
 象曰﹕“咸其股”,亦不處也;志在“隨”人,所“執”下也。

九四 貞吉,悔亡。憧憧往來,朋從爾思。
 象曰﹕“貞吉,悔亡”,未感害也;“憧憧往來”,未光大也。

九五 咸其 每。無悔。
 象曰﹕“咸其 每”,志末也。

上六 咸其輔頰舌。
象曰﹕“咸其輔頰舌”,滕口說也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest