Yijing (周 易) --- the 既 濟卦 (Settled hexagram), #63

Yijing (周 易) --- the 既 濟卦 (Settled hexagram), #63

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 2:16 pm

This is the 63th hexagram, the 既 濟卦 (Settled hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing6.htm#63


Image    既濟。亨,小利貞。初吉,終亂。


彖曰﹕既濟,亨,小者亨也。“利貞”,剛柔正而位當也。“初吉”,柔得中也。 “終”止則“亂”,其道窮也。

 
象曰﹕水在火上,既濟;君子以思患而豫防之。 初九 曳其輪,濡其尾。無咎。
 象曰﹕“曳其輪”,義“無咎”也。

六二 婦喪其  。勿逐,七日得。
 象曰﹕“七日得”,以中道也。

九三 高宗伐鬼方,三年克之。小人勿用。
 象曰﹕“三年克之”,憊也。

六四  有衣 。終日戒。
 象曰﹕“終日戒”,有所疑也。

九五 東鄰殺牛,不如西鄰之 祭。實受其福。
 象曰﹕“東鄰殺牛”,“不如西鄰”之時也;“實受其福”,吉大來也。

上六 濡其首。厲。
象曰﹕“濡其首,厲”,何可久也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron