Yijing (周 易) --- the 小 畜 卦 (Small Buildup hexagram), #9

Yijing (周 易) --- the 小 畜 卦 (Small Buildup hexagram), #9

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 5:08 pm

This is the 9th hexagram, the 小 畜 卦 (Small Buildup hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#09


Image 小畜。亨。密 雲 不 雨,自 我 西 郊。

彖曰﹕小畜,柔 得 位 而 上 下 應 之,曰 小 畜。健 而 巽,剛 中 而 志 行,乃“亨”,“密 雲 不 雨”,尚 往 也。“自 我 西 郊”,施 未 行 也。

象曰﹕風 行 天 上,小 畜;君 子 以 懿 文 德。


初九。 復 自 道, 何 其 咎? 吉。
象曰﹕“復 自 道”,其 義“吉”也。

 九二。 牽 復。吉。
象曰﹕“牽 復”在 中,不 自 失 也。

 九三。 輿 說 輻。夫 妻 反 目。
象曰﹕“夫 妻 反 目”,不 能 正 室 也。

 六四。 有 孚,血 去, 惕 出。無 咎。
象曰﹕“有 孚”“惕 出”,上 合 志 也。

 九五。 有 孚, 攣 如。富 以 其 鄰。
象曰﹕“有 孚 攣 如”,不 獨 富 也。

 上九。 既 雨 既 處,尚 德 載。婦 貞 厲。月 幾 望。君 子 征 凶。
象曰﹕“既 雨 既 處”,“德”積“載”也;“君 子 征 凶”,有 所 疑 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron