Yijing (周 易) --- the 大 壯 卦 (Strong hexagram), #34

Yijing (周 易) --- the 大 壯 卦 (Strong hexagram), #34

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:14 pm

This is the 34th hexagram, the 大 壯 卦 (Strong hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing4.htm#34


Image    大壯。利貞。


彖曰﹕大壯,大者壯也。剛以動,故壯。“大壯,利貞”,大者正也,正大,而天地之 情可見矣。


象曰﹕雷在天上,大壯;君子以非禮弗履。
 初九 壯于趾。征凶。有孚。
 象曰﹕“壯于趾”,其“孚”窮也。

九二 貞吉。
 象曰﹕“九二貞吉”,以中也。

九三 小人用壯,君子用罔。貞厲。羝羊觸藩,羸其角。
 象曰﹕“小人用壯”,“君子”罔也。

九四 貞吉,悔亡。藩決不羸,壯于大輿之 復。
 象曰﹕“藩決不羸”,尚往也。

六五 喪羊于易。無悔。
 象曰﹕“喪羊于易”,位不當也。

上六 羝羊觸藩,不能退,不能遂。無攸利; 艱則吉。
象曰﹕“不能退,不能遂”,不詳也;“艱則吉”,咎不長也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron