Yijing (周 易) --- the 鼎 卦 (The Cauldron hexagram), #50

Yijing (周 易) --- the 鼎 卦 (The Cauldron hexagram), #50

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:45 pm

This is the 50th hexagram, the 鼎 卦 (The Cauldron hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing5.htm#50


Image    鼎。元吉,亨。


彖曰﹕鼎,象也。以木殿火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰 明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。


象曰﹕木上有火,鼎;君子以正位凝命。 初六 鼎顛趾。利出否,得妾以其子;無咎。
 象曰﹕“鼎顛趾”,未悖也;“利出否”,以從貴也。

九二 鼎有實,我仇有疾,不我能即。吉。
 象曰﹕“鼎有實”,慎所之也;“我仇有疾”,終無尤也。

九三 鼎耳革,其行塞;雉膏不食,方雨虧悔。終吉。
 象曰﹕“鼎耳革”,失其義也。

九四 鼎折足,覆公涑,其形渥。凶。
 象曰﹕“覆公涑”,信如何也。

六五 鼎黃耳,金鉉。利貞。
 象曰﹕“鼎黃耳”,中以為實也。

上九 鼎玉鉉。大吉,無不利。
象曰﹕“玉鉉”在上,剛柔節也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron