Yijing (周 易) --- the 震 卦 (Thunder hexagram), #51

Yijing (周 易) --- the 震 卦 (Thunder hexagram), #51

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 1:50 pm

This is the 51th hexagram, the 震 卦 (Thunder hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing5.htm#51


Image    震。亨。 震來虎虎,笑言啞啞;震驚百里,不喪匕  。


彖曰﹕震,亨。“震來虎虎”,恐致福也。“笑言啞啞”,後有則也。“震驚百里”, 驚遠而懼邇也。【“不喪匕 ”】,出可以守宗廟社稷,以為祭主也。


象曰﹕ 存雷,雷;君子以恐懼修省。 初九 震來虎虎,後笑言啞啞。吉。
 象曰﹕“震來虎虎”,恐致福也;“笑言啞啞”,後有則也。

六二 震來。厲。億喪貝,躋于九陵;勿逐,七日得。
 象曰﹕“震來厲”,乘剛也。

六三 震蘇蘇,震行。無眚。
 象曰﹕“震蘇蘇”,位不當也。

九四 震遂泥。
 象曰﹕“震遂泥”,未光也。

六五 震往來。厲。意無喪,有事?
 象曰﹕“震往來厲”,危行也;其事在中,大“無喪”也。

上六 震索索,視矍矍。征凶。震不于其躬,于其鄰。無咎。婚媾有言。
象曰﹕“震索索”,在未得也;雖凶“無咎”,畏鄰戒也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests

cron