Yijing (周 易) --- the 泰 卦 (Tranquillity hexagram), #11

Yijing (周 易) --- the 泰 卦 (Tranquillity hexagram), #11

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 5:11 pm

This is the 11th hexagram, the 泰卦 (Tranquillity hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing2.htm#11


Image 泰。 小 往 大 來。吉, 亨。

彖曰﹕“泰,小 往 大 來,吉 亨。”則 是 天 地 交 而 萬 物 通 也,上 下 交 而 其 志 同 也。內 陽 而 外 陰,內 健 而 外 順,內 君 子 而 外 小 人,君 子 道 長,小 人 道 消 也。

象曰﹕天 地 交,泰;後 以 財 成 天 地 之 道,輔 相 天 地 之 宜,以 左 右 民。


 初九。 拔 茅 茹,以 其 匯。征 吉。
 象曰﹕“拔 茅”“征 吉”,志 在 外 也。

九二。 包 荒,用 馮 河,不 遐 遺 朋; (弗) 亡。得 尚 于 中 行。
象曰﹕“包 荒”“得 尚 于 中 行”,以 光 大 也。

 九三。 無 平 不 陂,無 往 不 復。 艱 貞 無 咎。勿 恤 其 孚。于 食 有 福。
象曰﹕”無 往 不 復” , 天 地 際 也。

六四。 翩 翩 不 富 以 其 鄰。 不 戒 以 孚。
象曰﹕翩 翩 不 富 。皆 失 實 也。不 戒 以 孚。 中 心 願 也。

六 五。 帝 乙 歸 妹。 以 祉 元 吉。
象曰﹕以 祉 元 吉。中 以 行 願 也。

上 六。城 復 于 隍。 勿 用 師。 自 邑 告 命, 貞 吝。
象曰﹕城 復 于 隍。 其 命 亂 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest