Yijing (周 易) --- the 履 卦 (Treading hexagram), #10

Yijing (周 易) --- the 履 卦 (Treading hexagram), #10

Postby yijing » Fri Aug 19, 2011 5:09 pm

This is the 10th hexagram, the 履卦 (Treading hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#10


Image 履。 履 虎 尾,不 垤 人。亨。

彖曰﹕ 履,柔 履 剛 也。說 而 應 乎 乾,是 以“履 虎 尾,不 垤 人,亨”。剛 中 正,履 帝 位 而 不 疚,光 明 也。

象曰﹕上 天 下 澤,履;君 子 以 辯 上 下,定 民 志。
 

 初九。 素 履 往。無 咎。
象曰﹕“素 履”之“往”,獨 行 願 也。

 九二。 履 通 坦 坦。幽 人 貞 吉。
象曰﹕“幽 人 貞 吉”,中 不 自 亂 也。

 六三。 眇 能 視,跛 能 履,履 虎 尾,垤 人。凶; 武 人 為 于 大 君。
象曰﹕“眇 能 視”,不 足 以 有 明 也;“跛 能 履”,不 足 以 與 行 也;“垤 人”之“凶”, 位 不 當 也;“武 人 為 于 大 君”,志 剛 也。

 九四。 履 虎 尾,塑 塑。終 吉。
象曰﹕“塑 塑 終 吉”,志 行 也。

 九五。  履。貞 厲。
象曰﹕“履 貞 厲”,位 正 當 也。

上九。 視 履 考 祥。其 旋 元 吉。
象曰﹕“元 吉”在 上,大 有 慶 也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron