Yijing (周 易) --- the 巽 卦 (Wind hexagram), #57

Yijing (周 易) --- the 巽 卦 (Wind hexagram), #57

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 2:06 pm

This is the 57th hexagram, the 巽 卦 (Wind hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing6.htm#57


Image    巽。小亨;利有攸往;利見大人。


彖曰﹕重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛,是以“小亨,利有攸往,利見 大人。”

 
象曰﹕隨風,巽;君子以申命行事。 初六 進退。利武人之貞。
 象曰﹕“進退”,志疑也;“利武人之貞”,志治也。

九二 巽在床下,用史、巫紛若。吉,無咎。
 象曰﹕“紛若”之“吉”,得中也。

九三 頻巽。吝。
 象曰﹕“頻巽”之“吝”,志窮也。

六四 悔亡。田獲三品。
 象曰﹕“田獲三品”,有功也。

九五 貞吉,悔亡。無不利。無初有終﹕先庚三日,後庚三日,吉。
 象曰﹕“九五”之“吉”,位正中也。

上九 巽在床下,喪其資斧。貞凶。
象曰﹕“巽在床下”,上窮也;“喪其資斧”,正乎“凶”也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron