Yijing (周 易) --- the 乾 卦 (Chien hexagram), #1

Yijing (周 易) --- the 乾 卦 (Chien hexagram), #1

Postby yijing » Thu Aug 18, 2011 10:24 pm

This is the first hexagram, the 乾 卦 (Chien hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing1.htm#01

Image 乾。 元亨。利貞。


彖曰﹕ 大哉乾元,萬物資始,乃統天。
雲行雨施,品物流形。大明終始,六位時成,時乘六龍以御天。
乾道變化,各正性命,保合太和,乃利貞。首出庶物,萬國 咸寧。

象曰﹕天 行 健;君 子 以 自 強 不 息。
潛 龍 勿 用, 陽 在 下 也. 見 龍 在 田, 德 施 普 也. 終 日 乾 乾, 反 復 道 也. 或 躍 在 淵, 進 無 咎 也. 飛 龍 在 天, 大 人 造 也. 亢 龍 有 悔, 盈 不 可 久 也. 用 九, 天 德 不 可 為 首 也.


 初九 潛龍。勿用。
 象曰﹕“潛龍勿用”,陽在下也。


九二 見龍在田。利見大人。
 象曰﹕“見龍在田”,德施普也。


九三 君子終日乾乾,夕惕若。厲,無咎。
象曰﹕“終日乾乾”,反復道也。


 九四 或躍在淵。無咎。
象曰﹕“或躍在淵”,進無咎也。


 九五 飛龍在天。利見大人。
象曰﹕“飛龍在天”,大人造也。


 上九 亢龍。有悔。
象曰﹕“亢龍有悔”,盈不可久也。


 用九 見群龍無首。吉。
象曰﹕“用九”,天德不可為首也。文言曰﹕

 元者,善之長也; 亨者,嘉之會也;利者,義之和也;貞者,事之干也。
君 子 體 仁 足 以 長 人,嘉 會 足 以 合 禮,利 物 足 以 和 義,貞 固 足 以 干 事。
君 子 行 此 四 德 者,
故曰﹕“乾。元、亨、利、貞。”


 初九曰﹕“潛龍勿用。”
何謂也?子曰﹕“龍德而隱者也。”不易乎世,不成 乎名。遁世無悶,不見是而無悶。樂則行之,憂則違之。確乎其不可拔,潛龍也。


 九二曰﹕“見龍在田,利見大人。”
何謂也?子曰﹕“龍德而正中者也。” 庸行 之謹。閑邪存其誠,善世而不伐,德博而化。
易 曰 “見龍在田,利見大人”,君 德也。


 九三曰﹕“君子終日乾乾,夕惕若。厲;無咎。”
何謂也?子曰﹕“君子進德 修業。” 忠信,所以進德也;修辭立其誠,所以居業也。知 至 至 之,可與言幾也。
知終終之,可與存義也。是故居上位而不驕,在下位而不憂。故乾乾因其時而惕,雖危無咎矣。


 九四曰﹕“或躍在淵。無咎。”
何謂也?子曰﹕“上下無常,非為邪也;進退 無恆,非離群也。” 君子進德修業,欲及時也。故無咎。


 九五曰﹕“飛龍在天,利見大人。”
何謂也?子曰﹕“同聲相應,同氣相求。” 水流濕,火就燥。雲從龍,風從虎。聖人作而萬物睹。本乎天者親上,本乎地者親下,則各從其類也。


 上九曰﹕“亢龍。有悔。”
何謂也?子曰﹕“貴而無位,高而無民。” 賢人在下 位而無輔,是以動而有悔也。

 “潛龍勿用”,下也;“見龍在田”,時舍也; “終日乾乾”,行事也; “或 躍 在淵”,自試也;“飛龍在天”,上治也;“亢龍有悔”,窮之災也。乾元用九,天下治也。
 “潛龍勿用”,陽氣潛藏;“見龍在田”,天下文明;“終日乾乾”,與時偕行;

“或躍在淵”,乾道乃革;“飛龍在天”,乃位乎天德;“亢龍有悔”,與時偕極。

乾元用九,乃見天則。


 乾元者,終而亨者也。利貞者,性情也。乾始能以美利利天下,不言所利,大 矣哉!

大哉乾乎!剛健中正,純粹精也; 六爻發揮,旁通情也; 時乘六龍,以御天 也; 雲行雨施,天下平也。

 君子以成德為行,日可見之行也。潛之為言也,隱而未見,行而未成,是以君 子弗用也。

 君子學以聚之,問以辯之,寬以居之,仁以行之。 易曰﹕“見龍在田,利見大 人。”君德也。

 九三重剛而不中,上不在天,下不在田,故乾乾因其時而惕,雖危無咎矣。

 九四重剛而不中,上不在天,下不在田,中不在人,故或之。或之者,疑之也, 故無咎。


 夫大人者,與天地合其德,與日月合其明,與四時合其序,與鬼神合其吉凶。

先天而天弗違,後天而奉天時。天且弗違,而況于人乎?況于鬼神乎?


 亢之為言也,知進而不知退,知存而不知亡,知得而不知喪,其唯聖人乎?
知 進退存亡,而不失其正者,其唯聖人乎!


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron