「道 德 經」(Tao Te Ching)

「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby hantze » Tue Jan 24, 2012 9:41 pm

「道 德 經」(Tao Te Ching) has been translated over thousand times. Yet, the most popular one is by Tienzen (Jeh-Tween) Gong, and his translation is widely used online as the standard translation. It is available at the following prominent Tao websites.Taoist Internal Alchemy, at
http://www.taoiststudy.com/content/tao- ... tween-gongTerebess, Asia online (an Europe website) at
http://terebess.hu/english/tao/gong.html


The following is the entire Chinese text of Tao Te Ching (道 德 經). You can find the English translation via the above websites.老 子: 「道 德 經」 : 第 一 章 (Chapter 1)


道 可 道 , 非 常 道 。 名 可 名 , 非 常 名 。
  無 名 天 地 之 始 ﹔ 有 名 萬 物 之 母 。
  故 常 無 , 欲 以 觀 其 妙 ﹔ 常 有 , 欲 以 觀 其 徼 。
  此 兩 者 , 同 出 而 異 名 , 同 謂 之 玄 。
玄 之 又 玄 , 眾 妙 之 門 。

________________________________________


第 二 章 (Chapter 2)

天 下 皆 知 美 之 為 美 , 斯 惡 已 。
皆 知 善 之 為 善 , 斯 不 善 已 。
有 無 相 生 , 難 易 相 成 , 長 短 相 形 ,
高 下 相 盈 , 音 聲 相 和 , 前 後 相 隨 。
恆 也 。 是 以 聖 人 處 無 為 之 事 ,
行 不 言 之 教 ﹔ 萬 物 作 而 弗 始 ,
生 而 弗 有 , 為 而 弗 恃 , 功 成 而 不 居 。
夫 唯 弗 居 , 是 以 不 去 。

________________________________________

第 三 章 (Chapter 3)

不 尚 賢 , 使 民 不 爭 ﹔
不 貴 難 得 之 貨 , 使 民 不 為 盜 ﹔
不 見 可 欲 , 使 民 心 不 亂 。
  是 以 聖 人 之 治 ,
虛 其 心 ,
實 其 腹 ,
弱 其 志 ,
強 其 骨 。
常 使 民 無 知 無 欲 。
使 夫 智 者 不 敢 為 也 。
為 無 為 , 則 無 不 治 。

________________________________________
 

 
第 四 章 (Chapter 4)

道 沖 , 而 用 之 或 不 盈 。
淵 兮 , 似 萬 物 之 宗 ﹔ 湛 兮 , 似 或 存 。
吾 不 知 誰 之 子 , 象 帝 之 先 。

________________________________________

第 五 章 (Chapter 5)

  天 地 不 仁 , 以 萬 物 為 芻 狗 ﹔ 聖 人 不 仁 , 以 百 姓 為 芻 狗 。
  天 地 之 間 , 其 猶 橐 籥 乎 。 虛 而 不 屈 , 動 而 愈 出 。
  多 言 數 窮 , 不 如 守 中 。

________________________________________

第 六 章 (Chapter 6)

谷 神 不 死 , 是 謂 玄 牝 。
玄 牝 之 門 , 是 謂 天 地 根 。帛系 若 存 , 用 之 不 勤 。
 
________________________________________

第 七 章 (Chapter 7)

天 長 地 久 。
天 地 所 以 能 長 且 久 者 ,
以 其 不 自 生 , 故 能 長 生 。
  是 以 聖 人 後 其 身 而 身 先 ﹔ 外 其 身 而 身 存 。
非 以 其 無 私 邪 。
故 能 成 其 私 。

________________________________________

第 八 章 (Chapter 8)

  上 善 若 水 。
水 善 利 萬 物 而 不 爭 ,
處 眾 人 之 所 惡 , 故 幾 於 道 。
  居 善 地 , 心 善 淵 , 與 善 仁 ,
言 善 信 , 政 善 治 , 事 善 能 ,
動 善 時 。 夫 唯 不 爭 , 故 無 尤 。

________________________________________

第 九 章 (Chapter 9)

  持 而 盈 之 , 不 如 其 已 ﹔
  揣 而 銳 之 , 不 可 長 保 。
  金 玉 滿 堂 , 莫 之 能 守 ﹔
  富 貴 而 驕 , 自 遺 其 咎 。
  功 遂 身 退 , 天 之 道 也 。

________________________________________

第 十 章 (Chapter 10)

  載 營 魄 抱 一 , 能 無 離 乎 。
  專 氣 致 柔 , 能 如 嬰 兒 乎 。
  滌 除 玄 鑒 , 能 如 疵 乎 。
  愛 國 治 民 , 能 無 為 乎 。
  天 門 開 闔 , 能 為 雌 乎 。
  明 白 四 達 , 能 無 知 乎 。

________________________________________


Tienzen’s original work (with preface and introduction and many great photos) is available at http://www.prequark.org/Lao1.htm
hantze
 
Posts: 37
Joined: Sun May 29, 2011 12:49 pm

Re: 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby hantze » Tue Jan 24, 2012 9:43 pm

Tienzen (Jeh-Tween) Gong’s translation. It is available at the following prominent Tao websites.


Onkellotus (a German website) at
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/Eng ... g_TTK.html


Taoist Internal Alchemy, at
http://www.taoiststudy.com/content/tao- ... tween-gong


Terebess, Asia online (an Europe website) at
http://www.terebess.hu/english/tao/gong.html
Image第 十 一 章 (Chapter 11)

  三 十 輻 , 共 一 轂 , 當 其 無 , 有 車 之 用 。
  埏 埴 以 為 器 , 當 其 無 , 有 器 之 用 。
  鑿 戶 牖 以 為 室 , 當 其 無 , 有 室 之 用 。
  故 有 之 以 為 利 , 無 之 以 為 用 。

________________________________________

第 十 二 章 (Chapter 12)

五 色 令 人 目 盲 ﹔ 五 音 令 人 耳 聾 ﹔ 五 味 令 人 口 爽 ﹔
馳 騁 畋 獵 , 令 人 心 發 狂 ﹔ 難 得 之 貨 , 令 人 行 妨 。
  是 以 聖 人 為 腹 不 為 目 , 故 去 彼 取 此 。

________________________________________

第 十 三 章 (Chapter 13)

寵 辱 若 驚 , 貴 大 患 若 身 。
  何 謂 寵 辱 若 驚 。
寵 為 下 , 得 之 若 驚 , 失 之 若 驚 , 是 謂 寵 辱 若 驚 。
  何 謂 貴 大 患 若 身 。
吾 所 以 有 大 患 者 , 為 吾 有 身 ,
及 吾 無 身 , 吾 有 何 患 。
  故 貴 以 身 為 天 下 , 若 可 寄 天 下 ﹔
愛 以 身 為 天 下 , 若 可 托 天 下 。

________________________________________
 

 
第 十 四 章 (Chapter 14)

視 之 不 見 , 名 曰 夷 ﹔
聽 之 不 聞 , 名 曰 希 ﹔
搏 之 不 得 , 名 曰 微 。
此 三 者 不 可 致 詰 , 故 混 而 為 一 。
其 上 不 皦 , 其 下 不 昧 。
繩 繩 兮 不 可 名 , 復 歸 於 物 。
是 謂 無 狀 之 狀 , 無 物 之 象 , 是 謂 惚 恍 。
迎 之 不 見 其 首 , 隨 之 不 見 其 後 。
  執 古 之 道 , 以 御 今 之 有 。
能 知 古 始 , 是 謂 道 紀 。

________________________________________
 
 
第 十 五 章 (Chapter 15)

古 之 善 為 道 者 , 微 妙 玄 通 , 深 不 可 識 。
夫 唯 不 可 識 , 故 強 為 之 容 :
  豫 兮 若 冬 涉 川 ﹔
  猶 兮 若 畏 四 鄰 ﹔
  儼 兮 其 若 客 ﹔
  渙 兮 其 若 凌 釋 ﹔
  敦 兮 其 若 朴 ﹔
  曠 兮 其 若 谷 ﹔
  混 兮 其 若 濁 ﹔
  澹 兮 其 若 海 ﹔
  飂 兮 若 無 止 。
  孰 能 濁 以 靜 之 徐 清 。
孰 能 安 以 動 之 徐 生 。
  保 此 道 者 , 不 欲 盈 。
夫 唯 不 盈 , 故 能 蔽 而 新 成 。

________________________________________

第 十 六 章 (Chapter 16)

致 虛 極 , 守 靜 篤。
  萬 物 並 作 , 吾 以 觀 復。
  夫 物 芸 芸 , 各 復 歸 其 根 。
歸 根 曰 靜 , 靜 曰 復 命 。
復 命 曰 常 , 知 常 曰 明 。
不 知 常 , 妄 作 凶 。
  知 常 容 , 容 乃 公 ,
公 乃 全 , 全 乃 天 ,
天 乃 道 , 道 乃 久 , 沒 身 不 殆 。

________________________________________

第 十 七 章 (Chapter 17)

太 上 , 不 知 有 之 ﹔
其 次 , 親 而 譽 之 ﹔
其 次 , 畏 之 ﹔
其 次 , 侮 之 。
信 不 足 焉 , 有 不 信 焉 。
  悠 兮 其 貴 言 。
功 成 事 遂 , 百 姓 皆 謂 : 「 我 自 然 」 。

________________________________________

第 十 八 章 (Chapter 18)

  大 道 廢 , 有 仁 義 ﹔ 智 慧 出 , 有 大 偽 ﹔
六 親 不 和 , 有 孝 慈 ﹔ 國 家 昏 亂 , 有 忠 臣 。

________________________________________

第 十 九 章 (Chapter 19)

絕 聖 棄 智 , 民 利 百 倍 ﹔
絕 仁 棄 義 , 民 復 孝 慈 ﹔
絕 巧 棄 利 , 盜 賊 無 有 。
此 三 者 以 為 文 , 不 足 。
故 令 有 所 屬 : 見 素 抱 朴 , 少 思 寡 欲 , 絕 學 無 憂 。

________________________________________

第 二 十 章 (Chapter 20)

  唯 之 與 阿 , 相 去 幾 何 。
之 與 惡 , 相 去 若 何 。
人 之 所 畏 , 不 可 不 畏 。
  荒 兮 , 其 未 央 哉 。
  眾 人 熙 熙 , 如 享 太 牢 , 如 春 登 台 。
  我 獨 泊 兮 , 其 未 兆 ﹔
  沌 沌 兮 , 如 嬰 兒 之 未 孩 ﹔
  儽 儽 兮 , 若 無 所 歸 。
  眾 人 皆 有 餘 , 而 我 獨 若 遺 。 我 愚 人 之 心 也 哉 。
  俗 人 昭 昭 , 我 獨 昏 昏 。
  俗 人 察 察 , 我 獨 悶 悶 。
  眾 人 皆 有 以 , 而 我 獨 頑 且 鄙 。
  我 獨 異 於 人 , 而 貴 食 母 。

________________________________________


Tienzen’s original work (with preface and introduction and many great photos) is available at http://www.prequark.org/Lao1.htm
hantze
 
Posts: 37
Joined: Sun May 29, 2011 12:49 pm

Re: 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby hantze » Tue Jan 24, 2012 9:44 pm

Tienzen (Jeh-Tween) Gong’s translation. It is available at the following prominent Tao websites.


Onkellotus (a German website) at
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/Eng ... g_TTK.html


Taoist Internal Alchemy, at
http://www.taoiststudy.com/content/tao- ... tween-gongTerebess, Asia online (an Europe website) at
http://www.terebess.hu/english/tao/gong.html第 二 十 一 章 (Chapter 21)

孔 德 之 容 , 惟 道 是 從 。
  道 之 為 物 , 惟 恍 惟 惚 。
惚 兮 恍 兮 , 其 中 有 象 ﹔ 恍 兮 惚 兮 , 其 中 有 物 。
窈 兮 冥 兮 , 其 中 有 精 ﹔ 其 精 甚 真 , 其 中 有 信 。
  自 今 及 古 , 其 名 不 去 , 以 閱 眾 甫 。
吾 何 以 知 眾 甫 之 狀 哉 。 以 此 。

________________________________________

第 二 十 二 章 (Chapter 22)

曲 則 全 , 枉 則 直 , 窪 則 盈 ,
敝 則 新 , 少 則 得 , 多 則 惑 。
  是 以 聖 人 抱 一 為 天 下 式 。
不 自 見 , 故 明 ﹔
不 自 是 , 故 彰 ﹔
不 自 伐 , 故 有 功 ﹔
不 自 矜 , 故 長 。
  夫 唯 不 爭 , 故 天 下 莫 能 與 之 爭 。
古 之 所 謂 「 曲 則 全 」 者 , 豈 虛 言 哉 。
誠 全 而 歸 之 。

________________________________________

第 二 十 三 章 (Chapter 23)

希 言 自 然 。
  故 飄 風 不 終 朝 , 驟 雨 不 終 日 。
孰 為 此 者 。
天 地 。 天 地 尚 不 能 久 , 而 況 於 人 乎 。
故 從 事 於 道 者 , 同 於 道 ﹔
德 者 , 同 於 德 ﹔ 失 者 , 同 於 失 。
同 於 道 者 , 道 亦 樂 得 之 ﹔
同 於 德 者 , 德 亦 樂 得 之 ﹔
同 於 失 者 , 失 亦 樂 得 之 。
  信 不 足 焉 , 有 不 信 焉 。

________________________________________
第 二 十 四 章 (Chapter 24)
企 者 不 立 ﹔ 跨 者 不 行 ﹔
自 見 者 不 明 ﹔ 自 是 者 不 彰 ﹔
自 伐 者 無 功 ﹔ 自 矜 者 不 長 。
  其 在 道 也 , 曰 : 餘 食 贅 形 。
物 或 惡 之 , 故 有 道 者 不 處 。

________________________________________

第 二 十 五 章 (Chapter 25)

有 物 混 成 , 先 天 地 生 。
寂 兮 寥 兮 , 獨 立 而 不 改 ,
周 行 而 不 殆 , 可 以 為 天 地 母 。
吾 不 知 其 名 , 強 字 之 曰 道 , 強 為 之 名 曰 大 。
大 曰 逝 , 逝 曰 遠 , 遠 曰 反 。
  故 道 大 , 天 大 , 地 大 , 人 亦 大 。
域 中 有 四 大 , 而 人 居 其 一 焉 。
  人 法 地 , 地 法 天 , 天 法 道 , 道 法 自 然 。

________________________________________

第 二 十 六 章 (Chapter 26)

重 為 輕 根 , 靜 為 躁 君 。
  是 以 君 子 終 日 行 不 離 輜 重 。
雖 有 榮 觀 , 燕 處 超 然 。
奈 何 萬 乘 之 主 , 而 以 身 輕 天 下 。
  輕 則 失 根 , 躁 則 失 君 。

________________________________________

第 二 十 七 章 (Chapter 27)

善 行 無 轍 跡 , 善 言 無 瑕 謫 ﹔
善 數 不 用 籌 策 ﹔ 善 閉 無 關 楗 而 不 可 開 ,
善 結 無 繩 約 而 不 可 解 。
  是 以 聖 人 常 善 救 人 , 故 無 棄 人 ﹔
常 善 救 物 , 故 無 棄 物 。
是 謂 襲 明 。
  故 善 人 者 , 不 善 人 之 師 ﹔
不 善 人 者 , 善 人 之 資 。
不 貴 其 師 , 不 愛 其 資 ,
雖 智 大 迷 , 是 謂 要 妙 。

________________________________________

第 二 十 八 章 (Chapter 28)

  知 其 雄 , 守 其 雌 , 為 天 下 溪 。
為 天 下 溪 , 常 德 不 離 , 復 歸 於 嬰 兒 。
  知 其 白 , 守 其 辱 , 為 天 下 谷 。
為 天 下 谷 , 常 德 乃 足 , 復 歸 於 朴 。
  知 其 白 , 守 其 黑 , 為 天 下 式 。
為 天 下 式 , 常 德 不 忒 , 復 歸 於 無 極 。
  朴 散 則 為 器 , 聖 人 用 之 ,
則 為 官 長 , 故 大 智 不 割 。

________________________________________

第 二 十 九 章 (Chapter 29)

將 欲 取 天 下 而 為 之 , 吾 見 其 不 得 已 。
天 下 神 器 , 不 可 為 也 , 不 可 執 也 。
為 者 敗 之 , 執 者 失 之 。
是 以 聖 人 無 為 , 故 無 敗 ﹔
無 執 , 故 無 失。
  夫 物 或 行 或 隨 ﹔ 或 噓 或 吹 ﹔
或 強 或 羸 ﹔ 或 載 或 隳 。
  是 以 聖 人 去 甚 , 去 奢 , 去 泰 。

________________________________________

第 三 十 章 (Chapter 30)

以 道 佐 人 主 者 , 不 以 兵 強 天 下 。
其 事 好 遠 。
師 之 所 處 , 荊 棘 生 焉 。
大 軍 之 後 , 必 有 凶 年 。
  善 有 果 而 已 , 不 以 取 強 。
果 而 勿 矜 , 果 而 勿 伐 , 果 而 勿 驕 。
果 而 不 得 已 , 果 而 勿 強 。
  物 壯 則 老 , 是 謂 不 道 , 不 道 早 已 。

________________________________________

第 三 十 一 章 (Chapter 31)

夫 兵 者 , 不 祥 之 器 ,
物 或 惡 之 , 故 有 道 者 不 處 。
  君 子 居 則 貴 左 , 用 兵 則 貴 右 。
兵 者 不 祥 之 器 , 非 君 子 之 器 ,
不 得 已 而 用 之 , 恬 淡 為 上 。
勝 而 不 美 , 而 美 之 者 , 是 樂 殺 人 。
夫 樂 殺 人 者 , 則 不 可 得 志 於 天 下 矣 。
  吉 事 尚 左 , 凶 事 尚 右 。
偏 將 軍 居 左 , 上 將 軍 居 右 , 言 以 喪 禮 處 之 。
殺 人 之 眾 , 以 悲 哀 泣 之 , 戰 勝 以 喪 禮 處 之 。

________________________________________

第 三 十 二 章 (Chapter 32)

道 常 無 名 朴 。
雖 小 , 天 下 莫 能 臣 。
侯 王 若 能 守 之 , 萬 物 將 自 賓 。
  天 地 相 合 , 以 降 甘 露 , 民 莫 之 令 而 自 均 。
  始 制 有 名 , 名 亦 既 有 ,
夫 亦 將 知 止 , 知 止 可 以 不 殆 。
  譬 道 之 在 天 下 , 猶 川 谷 之 於 江 海 。

________________________________________

第 三 十 三 章 (Chapter 33)

  知 人 者 智 , 自 知 者 明 。
  勝 人 者 有 力 , 自 勝 者 強 。
  知 足 者 富 。
  強 行 者 有 志 。
  不 失 其 所 者 久 。
  死 而 不 亡 者 壽 。

________________________________________

第 三 十 四 章 (Chapter 34)

大 道 泛 兮 , 其 可 左 右 。
萬 物 恃 之 以 生 而 不 辭 , 功 成 而 不 有 。
衣 養 萬 物 而 不 為 主 , 可 名 於 小 ﹔
萬 物 歸 焉 而 不 為 主 , 可 名 為 大 。
以 其 終 不 自 為 大 , 故 能 成 其 大 。

________________________________________

第 三 十 五 章 (Chapter 35)

執 大 象 , 天 下 往 。
往 而 不 害 , 安 平 泰 。
  樂 與 餌 , 過 客 止 。
道 之 出 口 , 淡 乎 其 無 味 ,
視 之 不 足 見 , 聽 之 不 足 聞 , 用 之 不 足 既 。

________________________________________

第 三 十 六 章 (Chapter 36)

將 欲 歙 之 , 必 故 張 之 ﹔ 將 欲 弱 之 , 必 故 強 之 ﹔
將 欲 廢 之 , 必 故 興 之 ﹔ 將 欲 取 之 , 必 故 與 之 。
是 謂 微 明 。
  柔 弱 勝 剛 強 。
魚 不 可 脫 於 淵 , 國 之 利 器 不 可 以 示 人 。

________________________________________

第 三 十 七 章 (Chapter 37)

道 常 無 為 而 無 不 為 。
侯 王 若 能 守 之 , 萬 物 將 自 化 。
化 而 欲 作 , 吾 將 鎮 之 以 無 名 之 朴 。
鎮 之 以 無 名 之 朴 , 夫 將 不 欲 。
不 欲 以 靜 , 天 下 將 自 正 。


Tienzen’s original work (with preface and introduction and many great photos) is available at http://www.prequark.org/Lao1.htm
hantze
 
Posts: 37
Joined: Sun May 29, 2011 12:49 pm

Re: 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby hantze » Tue Jan 24, 2012 9:46 pm

Tienzen (Jeh-Tween) Gong’s translation. It is available at the following prominent Tao websites.


Onkellotus (a German website) at
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/Eng ... g_TTK.html


Taoist Internal Alchemy, at
http://www.taoiststudy.com/content/tao- ... tween-gong


Terebess, Asia online (an Europe website) at
http://www.terebess.hu/english/tao/gong.html
老 子: 「道 德 經」 : 第 三 十 八 章 (Chapter 38)

上 德 不 德 , 是 以 有 德 ﹔
下 德 不 失 德 , 是 以 無 德 。
  上 德 無 為 而 無 以 為 ﹔
下 德 無 為 而 有 以 為 。
  上 仁 為 之 而 無 以 為 ﹔
上 義 為 之 而 有 以 為 。
  上 禮 為 之 而 莫 之 應 ,
則 攘 臂 而 扔 之 。
  故 失 道 而 後 德 , 失 德 而 後 仁 ,
失 仁 而 後 義 , 失 義 而 後 禮 。
  夫 禮 者 , 忠 信 之 薄 , 而 亂 之 首 。
  前 識 者 , 道 之 華 , 而 愚 之 始 。
是 以 大 丈 夫 處 其 厚 , 不 居 其 薄 ﹔
處 其 實 , 不 居 其 華 。 故 去 彼 取 此 。

________________________________________

第 三 十 九 章 (Chapter 39)

昔 之 得 一 者 :
天 得 一 以 清 ﹔
地 得 一 以 寧 ﹔
神 得 一 以 靈 ﹔
谷 得 一 以 生 ﹔
侯 得 一 以 為 天 下 正 。
  其 致 之 也 , 謂 天 無 以 清 , 將 恐 裂 ﹔
地 無 以 寧 , 將 恐 廢 ﹔
神 無 以 靈 , 將 恐 歇 ﹔
谷 無 以 盈 , 將 恐 竭 ﹔
萬 物 無 以 生 , 將 恐 滅 ﹔
侯 王 無 以 正 , 將 恐 蹶 。
  故 貴 以 賤 為 本 , 高 以 下 為 基 。
是 以 侯 王 自 稱 孤 、 寡 、 不 谷 。
此 非 以 賤 為 本 邪 。 非 乎 。 故 致 譽 無 譽 。
是 故 不 欲 琭 琭 如 玉 , 珞 珞 如 石 。

________________________________________

第 四 十 章 (Chapter 40)
  反 者 道 之 動 ﹔ 弱 者 道 之 用 。
  天 下 萬 物 生 於 有 , 有 生 於 無 。

________________________________________

第 四 十 一 章 (Chapter 41)

上 士 聞 道 , 勤 而 行 之 ﹔ 中 士 聞 道 , 若 存 若 亡 ﹔
下 士 聞 道 , 大 笑 之 。 不 笑 不 足 以 為 道 。
故 建 言 有 之 :
  明 道 若 昧 ﹔
  進 道 若 退 ﹔
  夷 道 若 纇 ﹔
  上 德 若 谷 ﹔
  廣 德 若 不 足 ﹔
  建 德 若 偷 ﹔
  質 真 若 渝 ﹔
  大 白 若 辱 ﹔
  大 方 無 隅 ﹔
  大 器 晚 成 ﹔
  大 音 希 聲 ﹔
  大 象 無 形 ﹔
  道 隱 無 名 。
  夫 唯 道 , 善 貸 且 成 。

________________________________________

第 四 十 二 章 (Chapter 42)

道 生 一 , 一 生 二 , 二 生 三 , 三 生 萬 物 。
萬 物 負 陰 而 抱 陽 , 沖 氣 以 為 和 。
  人 之 所 惡 , 唯 孤 、 寡 、 不 谷 , 而 王 公 以 為 稱 。
  故 物 或 損 之 而 益 , 或 益 之 而 損 。
  人 之 所 教 , 我 亦 教 之 。
強 梁 者 不 得 其 死 , 吾 將 以 為 教 父 。

________________________________________

第 四 十 三 章 (Chapter 43)

天 下 之 至 柔 , 馳 騁 天 下 之 至 堅 。
無 有 入 無 間 , 吾 是 以 知 無 為 之 有 益 。
  不 言 之 教 , 無 為 之 益 , 天 下 希 及 之 。

________________________________________

第 四 十 四 章 (Chapter 44)

  名 與 身 孰 親 。 身 與 貨 孰 多 。 得 與 亡 孰 病 。
  甚 愛 必 大 費 ﹔ 多 藏 必 厚 亡 。
  故 知 足 不 辱 , 知 止 不 殆 , 可 以 長 久 。

________________________________________

第 四 十 五 章 (Chapter 45)

  大 成 若 缺 , 其 用 不 弊 。
  大 盈 若 沖 , 其 用 不 窮 。
  大 直 若 屈 , 大 巧 若 拙 , 大 辯 若 訥 。
  靜 勝 躁 , 寒 勝 熱 。 清 靜 為 天 下 正 。

________________________________________
 

 
第 四 十 六 章 (Chapter 46)

天 下 有 道 , 卻 走 馬 以 糞 。
天 下 無 道 , 戎 馬 生 於 郊 。
  禍 莫 大 於 不 知 足 ﹔ 咎 莫 大 於 欲 得 。
故 知 足 之 足 , 常 足 矣 。

________________________________________

第 四 十 七 章 (Chapter 47)

不 出 戶 , 知 天 下 ﹔ 不 窺 牖 , 見 天 道 。
其 出 彌 遠 , 其 知 彌 少 。
  是 以 聖 人 不 行 而 知 , 不 見 而 明 , 不 為 而 成 。

________________________________________

第 四 十 八 章 (Chapter 48)

為 學 日 益 , 為 道 日 損 。
損 之 又 損 , 以 至 於 無 為 。
  無 為 而 無 不 為 。
取 天 下 常 以 無 事 , 及 其 有 事 , 不 足 以 取 天 下 。

________________________________________

第 四 十 九 章 (Chapter 49)

  聖 人 常 無 心 , 以 百 姓 心 為 心 。
  善 者 , 吾 善 之 ﹔ 不 善 者 , 吾 亦 善 之 ﹔ 德 善 。
  信 者 , 吾 信 之 ﹔ 不 信 者 , 吾 亦 信 之 ﹔ 德 信 。
  聖 人 在 天 下 , 歙 歙 焉 , 為 天 下 渾 其 心 ,
百 姓 皆 注 其 耳 目 , 聖 人 皆 孩 之 。

________________________________________

第 五 十 章 (Chapter 50)

出 生 入 死 。
生 之 徒 , 十 有 三 ﹔
死 之 徒 , 十 有 三 ﹔
人 之 生 , 動 之 於 死 地 , 亦 十 有 三 。
  夫 何 故 。
以 其 生 之 厚 。
蓋 聞 善 攝 生 者 , 路 行 不 遇 兕 虎 , 入 軍 不 被 甲 兵 ﹔
兕 無 所 投 其 角 , 虎 無 所 用 其 爪 , 兵 無 所 容 其 刃 。
夫 何 故 。 以 其 無 死 地 。

________________________________________


Tienzen’s original work (with preface and introduction and many great photos) is available at http://www.prequark.org/Lao1.htm
hantze
 
Posts: 37
Joined: Sun May 29, 2011 12:49 pm

Re: 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby hantze » Tue Jan 24, 2012 9:47 pm

Tienzen (Jeh-Tween) Gong’s translation. It is available at the following prominent Tao websites.


Onkellotus (a German website) at
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/Eng ... g_TTK.html


Taoist Internal Alchemy, at
http://www.taoiststudy.com/content/tao- ... tween-gong


Terebess, Asia online (an Europe website) at
http://www.terebess.hu/english/tao/gong.html第 五 十 一 章 (Chapter 51)

道 生 之 , 德 畜 之 , 物 形 之 , 勢 成 之 。
  是 以 萬 物 莫 不 尊 道 而 貴 德 。
  道 之 尊 , 德 之 貴 , 夫 莫 之 命 而 常 自 然 。
  故 道 生 之 , 德 畜 之 ﹔
長 之 育 之 ﹔ 成 之 熟 之 ﹔ 養 之 覆 之 。
生 而 不 有 , 為 而 不 恃 ,
長 而 不 宰 。 是 謂 玄 德 。

________________________________________

第 五 十 二 章 (Chapter 52)

天 下 有 始 , 以 為 天 下 母 。
既 得 其 母 , 以 知 其 子 ,
復 守 其 母 , 沒 身 不 殆 。
  塞 其 兌 , 閉 其 門 , 終 身 不 勤 。
開 其 兌 , 濟 其 事 , 終 身 不 救 。
  見 小 曰 明 , 守 柔 曰 強 。
用 其 光 , 復 歸 其 明 , 無 遺 身 殃 ﹔ 是 為 襲 常 。

________________________________________

第 五 十 三 章 (Chapter 53)

使 我 介 然 有 知 , 行 於 大 道 , 唯 施 是 畏 。
  大 道 甚 夷 , 而 人 好 徑 。
朝 甚 除 , 田 甚 蕪 , 倉 甚 虛 ﹔
服 文 采 , 帶 利 劍 , 厭 飲 食 ,
財 貨 有 餘 ﹔ 是 為 盜 夸 。
非 道 也 哉 。

________________________________________

第 五 十 四 章 (Chapter 54)

善 建 者 不 拔 ,
善 抱 者 不 脫 , 子 孫 以 祭 祀 不 輟 。
  修 之 於 身 , 其 德 乃 真 ﹔
修 之 於 家 , 其 德 乃 餘 ﹔
修 之 於 鄉 , 其 德 乃 長 ﹔
修 之 於 邦 , 其 德 乃 丰 ﹔
修 之 於 天 下 , 其 德 乃 普 。
  故 以 身 觀 身 ,
以 家 觀 家 , 以 鄉 觀 鄉 ,
以 邦 觀 邦 , 以 天 下 觀 天 下 。
吾 何 以 知 天 下 然 哉 。 以 此 。

________________________________________

第 五 十 五 章 (Chapter 55)

含 「 德 」 之 厚 , 比 於 赤 子 。
毒 蟲 不 螫 , 猛 獸 不 據 , 攫 鳥 不 搏 。
骨 弱 筋 柔 而 握 固 。
未 知 牝 牡 之 合 而 峻 作 , 精 之 至 也 。
終 日 號 而 不 嗄 , 和 之 至 也 。
  知 和 曰 「 常 」 ,
知 常 曰 「 明 」 。
益 生 曰 祥 。 心 使 氣 曰 強 。
物 壯 則 老 , 謂 之 不 道 , 不 道 早 已 。

________________________________________

第 五 十 六 章 (Chapter 56)

知 者 不 言 , 言 者 不 知 。
  挫 其 銳 , 解 其 紛 , 和 其 光 ,
同 其 塵 , 是 謂 「 玄 同 」 。
故 不 可 得 而 親 , 不 可 得 而 疏 ﹔
不 可 得 而 利 , 不 可 得 而 害 ﹔
不 可 得 而 貴 , 不 可 得 而 賤 。 故 為 天 下 貴 。

________________________________________

第 五 十 七 章 (Chapter 57)

以 正 治 國 , 以 奇 用 兵 , 以 無 事 取 天 下 。
吾 何 以 知 其 然 哉 。 以 此 :
  天 下 多 忌 諱 , 而 民 彌 貧 ﹔
人 多 利 器 , 國 家 滋 昏 ﹔
人 多 伎 巧 , 奇 物 滋 起 ﹔
法 令 滋 彰 , 盜 賊 多 有 。
  故 聖 人 云 :
「 我 無 為 , 而 民 自 化 ﹔
我 好 靜 , 而 民 自 正 ﹔
我 無 事 , 而 民 自 富 ﹔
我 無 欲 , 而 民 自 朴 。 」

________________________________________

第 五 十 八 章 (Chapter 58)

其 政 悶 悶 , 其 民 淳 淳 ﹔
其 政 察 察 , 其 民 缺 缺 。
是 以 聖 人 方 而 不 割 , 廉 而 不 劌 ,
直 而 不 肆 , 光 而 不 耀 。
  禍 兮 福 之 所 倚 , 福 兮 禍 之 所 伏 。
孰 知 其 極 。 其 無 正 也 。
正 復 為 奇 , 善 復 為 妖 。
人 之 迷 , 其 日 固 久 。

________________________________________

第 五 十 九 章 (Chapter 59)

治 人 事 天 , 莫 若 嗇 。
  夫 唯 嗇 , 是 謂 早 服 ﹔
早 服 謂 之 重 積 德 ﹔ 重 積 德 則 無 不 克 ﹔
無 不 克 則 莫 知 其 極 ﹔ 莫 知 其 極 , 可 以 有 國 ﹔
有 國 之 母 , 可 以 長 久 ﹔
是 謂 深 根 固 柢 , 長 生 久 視 之 道 。

________________________________________

第 六 十 章 (Chapter 60)

治 大 國 , 若 烹 小 鮮 。
  以 道 蒞 天 下 , 其 鬼 不 神 ﹔
非 其 鬼 不 神 , 其 神 不 傷 人 ﹔
非 其 神 不 傷 人 , 聖 人 亦 不 傷 人 。
夫 兩 不 相 傷 , 故 德 交 歸 焉 。

________________________________________


Tienzen’s original work (with preface and introduction and many great photos) is available at http://www.prequark.org/Lao1.htm
hantze
 
Posts: 37
Joined: Sun May 29, 2011 12:49 pm

Re: 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby hantze » Tue Jan 24, 2012 9:49 pm

Tienzen (Jeh-Tween) Gong’s translation. It is available at the following prominent Tao websites.


Onkellotus (a German website) at
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/Eng ... g_TTK.html


Taoist Internal Alchemy, at
http://www.taoiststudy.com/content/tao- ... tween-gong


Terebess, Asia online (an Europe website) at
http://www.terebess.hu/english/tao/gong.html
第 六 十 一 章 (Chapter 61)

大 邦 者 下 流 , 天 下 之 牝 ,
天 下 之 交 也 。
牝 常 以 靜 勝 牡 , 以 靜 為 下 。
  故 大 邦 以 下 小 邦 , 則 取 小 邦 ﹔
小 邦 以 下 大 邦 , 則 取 大 邦 。
故 或 下 以 取 , 或 下 而 取 。
大 邦 不 過 欲 兼 畜 人 , 小 邦 不 過 欲 入 事 人 。
夫 兩 者 各 得 所 欲 , 大 者 宜 為 下 。

________________________________________

第 六 十 二 章 (Chapter 62)

道 者 萬 物 之 奧 。 善 人 之 寶 , 不 善 人 之 所 保 。
  美 言 可 以 市 尊 , 美 行 可 以 加 人 。
人 之 不 善 , 何 棄 之 有 。
故 立 天 子 , 置 三 公 ,
雖 有 拱 璧 以 先 駟 馬 ,
不 如 坐 進 此 道 。
  古 之 所 以 貴 此 道 者 何 。
不 曰 : 求 以 得 , 有 罪 以 免 邪 。 故 為 天 下 貴 。

________________________________________

第 六 十 三 章 (Chapter 63)

為 無 為 , 事 無 事 , 味 無 味 。
  圖 難 於 其 易 , 為 大 於 其 細 ﹔
天 下 難 事 , 必 作 於 易 ,
天 下 大 事 , 必 作 於 細 。
是 以 聖 人 終 不 為 大 , 故 能 成 其 大 。
  夫 輕 諾 必 寡 信 , 多 易 必 多 難 。
是 以 聖 人 猶 難 之 , 故 終 無 難 矣 。

________________________________________
 

Image


 
 
第 六 十 四 章 (Chapter 64)

其 安 易 持 , 其 未 兆 易 謀 。
其 脆 易 泮 , 其 微 易 散 。
為 之 於 未 有 , 治 之 於 未 亂 。
  合 抱 之 木 , 生 於 毫 末 ﹔
九 層 之 台 , 起 於 累 土 ﹔
千 里 之 行 , 始 於 足 下。
  民 之 從 事 , 常 於 幾 成 而 敗 之 。
慎 終 如 始 , 則 無 敗 事 。

________________________________________

第 六 十 五 章 (Chapter 65)
古 之 善 為 道 者 , 非 以 明 民 , 將 以 愚 之 。
  民 之 難 治 , 以 其 智 多 。
故 以 智 治 國 , 國 之 賊 ﹔
不 以 智 治 國 , 國 之 福 。
  知 此 兩 者 亦 稽 式 。
常 知 稽 式 , 是 謂 「 玄 德 」 。
「 玄 德 」 深 矣 , 遠 矣 , 與 物 反 矣 , 然 後 乃 至 大 順 。

________________________________________

第 六 十 六 章 (Chapter 66)

江 海 之 所 以 能 為 百 谷 王 者 ,
以 其 善 下 之 , 故 能 為 百 谷 王 。
  是 以 聖 人 欲 上 民 , 必 以 言 下 之 ﹔
欲 先 民 , 必 以 身 後 之 。
是 以 聖 人 處 上 而 民 不 重 , 處 前 而 民 不 害 。
是 以 天 下 樂 推 而 不 厭 。
以 其 不 爭 , 故 天 下 莫 能 與 之 爭 。

________________________________________

第 六 十 七 章 (Chapter 67)

天 下 皆 謂 我 道 大 , 似 不 肖 。
夫 唯 大 , 故 似 不 肖 。
若 肖 , 久 矣 其 細 也 夫 。
  我 有 三 寶 , 持 而 保 之 。
一 曰 慈 ,
二 曰 儉 ,
三 曰 不 敢 為 天 下 先 。
  慈 故 能 勇 ﹔ 儉 故 能 廣 ﹔
不 敢 為 天 下 先 , 故 能 成 器 長 。
  今 舍 慈 且 勇 ﹔ 舍 儉 且 廣 ﹔
舍 後 且 先 ﹔ 死 矣 。
  夫 慈 以 戰 則 勝 , 以 守 則 固 。
天 將 救 之 , 以 慈 衛 之 。

________________________________________

第 六 十 八 章 (Chapter 68)

善 為 士 者 , 不 武 ﹔
善 戰 者 , 不 怒 ﹔
善 勝 敵 者 , 不 與 ﹔
善 用 人 者 , 為 之 下 。
是 謂 不 爭 之 德 ,
是 謂 用 人 之 力 ,
是 謂 配 天 古 之 極 。

________________________________________
 

 
第 六 十 九 章 (Chapter 69)

用 兵 有 言 :
「 吾 不 敢 為 主 , 而 為 客 ﹔
不 敢 進 寸 , 而 退 尺 。 」
是 謂 行 無 行 ﹔ 攘 無 臂 ﹔
扔 無 敵 ﹔ 執 無 兵 。
  禍 莫 大 於 輕 敵 , 輕 敵 幾 喪 吾 寶 。
  故 抗 兵 相 若 , 哀 者 勝 矣 。

________________________________________

第 七 十 章 (Chapter 70)

吾 言 甚 易 知 , 甚 易 行 。
天 下 莫 能 知 , 莫 能 行 。
  言 有 宗 , 事 有 君 。
夫 唯 無 知 , 是 以 不 我 知 。
  知 我 者 希 , 則 我 者 貴 。
是 以 聖 人 被 褐 而 懷 玉 。

________________________________________


Tienzen’s original work (with preface and introduction and many great photos) is available at http://www.prequark.org/Lao1.htm
hantze
 
Posts: 37
Joined: Sun May 29, 2011 12:49 pm

Re: 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby hantze » Tue Jan 24, 2012 9:50 pm

Tienzen (Jeh-Tween) Gong’s translation. It is available at the following prominent Tao websites.


Onkellotus (a German website) at
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/Eng ... g_TTK.html


Taoist Internal Alchemy, at
http://www.taoiststudy.com/content/tao- ... tween-gong


Terebess, Asia online (an Europe website) at
http://www.terebess.hu/english/tao/gong.html
第 七 十 一 章 (Chapter 71)

  知 不 知 , 尚 矣 ﹔ 不 知 知 , 病 也 。
聖 人 不 病 , 以 其 病 病 。
夫 唯 病 病 , 是 以 不 病 。
________________________________________

第 七 十 二 章 (Chapter 72)

民 不 畏 威 ,
則 大 威 至 。
  無 狎 其 所 居 ,
無 厭 其 所 生 。
夫 唯 不 厭 ,
是 以 不 厭 。
  是 以 聖 人 自 知 不 自 見 ﹔
自 愛 不 自 貴 。
故 去 彼 取 此 。

________________________________________

第 七 十 三 章 (Chapter 73)

勇 於 敢 則 殺 , 勇 於 不 敢 則 活 。
此 兩 者 , 或 利 或 害 。
天 之 所 惡 , 孰 知 其 故 。
  天 之 道 ,
不 爭 而 善 勝 , 不 言 而 善 應 ,
不 召 而 自 來 , 繟 然 而 善 謀 。
天 網 恢 恢 , 疏 而 不 失 。

________________________________________

第 七 十 四 章 (Chapter 74)

民 不 畏 死 , 奈 何 以 死 懼 之 。
若 使 民 常 畏 死 , 而 為 奇 者 ,
吾 得 執 而 殺 之 , 孰 敢 。
  常 有 司 殺 者 殺 。
夫 代 司 殺 者 殺 , 是 謂 代 大 匠 斲 ,
夫 代 大 匠 斲 者 , 希 有 不 傷 其 手 矣 。

________________________________________

第 七 十 五 章 (Chapter 75)

  民 之 飢 , 以 其 上 食 稅 之 多 , 是 以 飢 。
  民 之 難 治 , 以 其 上 之 有 為 , 是 以 難 治 。
  民 之 輕 死 , 以 其 上 求 生 之 厚 , 是 以 輕 死 。
  夫 唯 無 以 生 為 者 , 是 賢 於 貴 生 。

________________________________________
 

 
第 七 十 六 章 (Chapter 76)

  人 之 生 也 柔 弱 , 其 死 也 堅 強 。
  草 木 之 生 也 柔 脆 , 其 死 也 枯 槁 。
  故 堅 強 者 死 之 徒 , 柔 弱 者 生 之 徒 。
  是 以 兵 強 則 滅 , 木 強 則 折 。
  強 大 處 下 , 柔 弱 處 上 。

________________________________________

第 七 十 七 章 (Chapter 77)

天 之 道 , 其 猶 張 弓 歟 。
高 者 抑 之 , 下 者 舉 之 ﹔
有 餘 者 損 之 , 不 足 者 補 之 。
  天 之 道 , 損 有 餘 而 補 不 足 。
人 之 道 , 則 不 然 , 損 不 足 以 奉 有 餘 。
  孰 能 有 餘 以 奉 天 下 , 唯 有 道 者 。
  是 以 聖 人 為 而 不 恃 , 功 成 而 不 處 , 其 不 欲 見 賢 。

________________________________________

第 七 十 八 章 (Chapter 78)

天 下 莫 柔 弱 於 水 , 而 攻 堅 強 者 莫 之 能 勝 , 以 其 無 以 易 之 。
  弱 之 勝 強 , 柔 之 勝 剛 ,
天 下 莫 不 知 , 莫 能 行 。
  是 以 聖 人 云 :
「 受 國 之 垢 , 是 謂 社 稷 主 ﹔
受 國 不 祥 , 是 為 天 下 王 。 」
正 言 若 反 。

________________________________________

第 七 十 九 章 (Chapter 79)
和 大 怨 , 必 有 餘 怨 ﹔
報 怨 以 德 , 安 可 以 為 善 。
  是 以 聖 人 執 左 契 , 而 不 責 於 人 。
有 德 司 契 , 無 德 司 徹 。
  天 道 無 親 , 常 與 善 人 。

________________________________________

第 八 十 章 (Chapter 80)

小 國 寡 民 。
使 有 什 伯 之 器 而 不 用 ﹔
使 民 重 死 而 不 遠 徙 。
雖 有 舟 輿 , 無 所 乘 之 ,
雖 有 甲 兵 , 無 所 陳 之 。
使 民 復 結 繩 而 用 之 。
  甘 其 食 , 美 其 服 , 安 其 居 , 樂 其 俗 。
鄰 國 相 望 , 雞 犬 之 聲 相 聞 ,
民 至 老 死 , 不 相 往 來 。

________________________________________
 

第 八 十 一 章 (Chapter 81)

  信 言 不 美 , 美 言 不 信 。
  善 者 不 辯 , 辯 者 不 善 。
  知 者 不 博 , 博 者 不 知 。
  聖 人 不 積 , 既 以 為 人 己 愈 有 ,
既 以 與 人 己 愈 多 。
  天 之 道 , 利 而 不 害 ﹔
聖 人 之 道 , 為 而 不 爭 。

Tienzen’s original work (with preface and introduction and many great photos) is available at http://www.prequark.org/Lao1.htm
Onkellotus (a German website) at
http://home.pages.at/onkellotus/TTK/Eng ... g_TTK.html
hantze
 
Posts: 37
Joined: Sun May 29, 2011 12:49 pm

Re: 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Postby robert007 » Sun Apr 14, 2013 8:41 am

I loved the article. These are most helpful
robert007
 
Posts: 1
Joined: Wed Mar 27, 2013 11:40 am


Return to 「道 德 經」(Tao Te Ching)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron