Yijing (周 易) --- the 兌 卦 (Delight hexagram), #58

Yijing (周 易) --- the 兌 卦 (Delight hexagram), #58

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 2:07 pm

This is the 58th hexagram, the 兌 卦 (Delight hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing6.htm#58Image  兌。  兌亨。利貞。


彖曰﹕兌,說也。剛中而柔外,說以“利貞”,是以順乎天而應乎人。說以先民,民 忘其勞。說以犯難,民忘其死。說之大,民勸矣哉。

 
象曰﹕麗澤,兌;君子以朋友講習。 初九 和兌。吉。
 象曰﹕“和兌”之“吉”,行未疑也。

九二 孚兌。吉;悔亡。
 象曰﹕“孚兌”之“吉”,信志也。

六三 來兌。凶。
 象曰﹕“來兌”之“凶”,位不當也。

九四 商兌來寧。介疾有喜。
 象曰﹕“九四”之“喜”,有慶也。

九五 孚于剝。有厲。
 象曰﹕“孚于剝”,位正當也。

上六 引兌。
象曰﹕“上六引兌”,未光也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron