Yijing (周 易) --- the 同 人 卦 (Friends hexagram), #13

Yijing (周 易) --- the 同 人 卦 (Friends hexagram), #13

Postby yijing » Sun Aug 28, 2011 12:53 pm

This is the 13th hexagram, the 同 人 卦 (Sameness with People hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing2.htm#13


Image 同 人 。 于 野 。 亨 。 利 涉 大 川 。 君 子 貞 。


彖 曰 : 柔 , 得 位 得 中 , 而 應 乎 乾 , 曰 同 人 。 同 人 曰 : 同 人 于 野 , 亨 。 利 涉 大 川 , 乾 行 也 。 文 明 以 健 , 中 正 而 應 , 君 子 正 也 。 唯 君 子 為 能 通 天 下 之 志 。


象 曰 : 天 與 火 , 同 人 。 君 子 以 類 族 辦 物 。


初 九 。 同 人 于 門 。 無 咎 。
象 曰 : 出 門 同 人 , 又 誰 咎 也 。

六 二 。 同 人 于 宗 , 吝 。
象 曰 : 同 人 于 宗 , 吝 道 也 。


九 三 。 伏 戎 于 莽 , 升 其 高 陵 , 三 歲 不 興 。
象 曰 : 伏 戎 于 莽 , 敵 剛 也 。 三 歲 不 興 , 安 行 也 。


九 四 。 乘 其 墉 , 弗 克 攻 。 吉 。
象 曰 : 乘 其 墉 , 義 弗 克 也 。 其 吉 , 則 困 而 反 則 也 。


九 五 。 同 人 先 號 咷 , 而 後 笑 。 大 師 克 相 遇 。
象 曰 : 同 人 之 先 , 以 中 直 也 。 大 師 相 遇 , 言 相 克 也 。


上 九 。 同 人 于 郊 , 無 悔 。
象 曰 : 同 人 于 郊 , 志 未 得 也 。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest